Aangesloten bij ProVoet en ProCert (KRP)

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo. Praktisch houdt dit voor mij oa in dat ik een aansprakelijkheidsverzekering heb en gebruik maak van klachtenregeling.


Vanaf 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de wet volledig van kracht. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Het gaat hierbij om alle zzp’ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg én zzp’ers die cosmetische zorg of alternatieve geneeswijzen aanbieden. Dit betekent dat u er als pedicure voor moet zorgen dat uw praktijk vanaf 1 januari 2017 Wkkgz-proof is.


Wat betekent dit voor mij als (medisch) pedicure?


  • Het bieden van goede zorg
  • Beschikken over een kwaliteitssysteem
  • Een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Een systeem voor het veilig melden van een incident
  • Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek
  • Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien
  • Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht
  • Beschikken over een klachtfunctionaris
  • Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden

Aangesloten bij ProVoet en ProCert (KRP)

Vanaf 1 januari 2009 staan alle (medisch) pedicures, als zij aan de toelatingseisen voldoen, vermeld in het Kwaliteits Register voor Pedicures (KRP). Zorgverleners en consumenten kunnen hier gericht zoeken naar pedicures, gespecialiseerd in de zorg. Voor zorgverzekeraars biedt registratie in het KRP garantie voor de kwaliteit van de geregistreerde pedicures. Om geregistreerd te blijven in het KRP moet men binnen een periode van 3 jaar een bepaald aantal accreditatiepunten behalen. Dit houdt in dat de (medisch) pedicure gedurende deze 3 jaar verschillende seminars, congressen en workshops kan volgen, waaraan punten zullen worden toegekend.


Inzicht in kwaliteit
De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn. In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid aan consumenten en ketenpartners om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling.


Transparant
Het registratiesysteem is zodanig ontwikkeld dat het pedicure beroep transparant is en de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening geborgd wordt. Een van de voorwaarden daarbij is, dat het registratiesysteem aansluit bij de kwaliteitsnormen van de brancheorganisatie.


Kwaliteitsnormen:
Vakbekwaamheid: geformuleerd in het beroepscompetentieprofiel (bcp) Medisch Pedicure, of hier direct ondersteunend aan en passend binnen het (medische) karakter van het beroep.


Branchevereisten: deze worden door de branche vastgesteld met als doel de beroepsattitude en beroepsuitoefening op een hoger niveau te brengen. Hieronder kunnen bijvoorbeeld vallen: richtlijnen en gewenste innovaties van het beroep.


Actualisatie van kennis en kunde : het kwaliteitsregister en daaruit voortvloeiend de toelatingsvoorwaarden, hebben tot doel het beroep continu aan te laten sluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen.


Kwaliteitsbewust handelen: binnen de normen van de branche als integraal onderdeel van de beroepsuitoefening teneinde een continue verbetering en borging van kwaliteit.